Manuál k pamätníku

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Pamätník

16
december
2013

Inšpirácie, ktoré možno realizovať počas prítomnosti Pamätníka vo vašej komunite:

 

Udelenie mena potrateným deťom

Súčasťou misijného Pamätníka nenarodeným deťom je špeciálna krabica s otvorom a nápisom „Anjelik môj, meno ti dám“. Odporúčame, aby pri oficiálnom prezentovaní Pamätníka vo vašej komunite zaznelo vysvetlenie o bolesti o potrate a o krokoch, ktoré vedú k uzdraveniu. Je známe, že súčasťou tohto uzdravovacieho procesu je udelenie mena potratenému dieťaťu. Bez ohľadu na to, či bolo dieťa potratené spontánne alebo umelo, či ide o ženu, ktorá žiali za svojim dieťaťom, alebo ide človeka, ktorý pozná takýto prípad vo svojej rodine alebo širšom okolí, každý môže takýmto deťom udeliť meno a tým ich akoby prijať do okruhu svojich drahých. Mená takto „duchovne adoptovaných“ detí môže každý napísať na pripravené lístky a vhodiť do krabice.

 

 

Večer s pro-life hosťom

Prítomnosť Pamätníka je vhodnou príležitosťou, aby ste pozvali do vašej komunity pro-life hosťa na stretnutie so širokou verejnosťou , prípadne so špecifickou skupinou (deti, mládež, rodičia, ženy, zdravotnícki pracovníci, pedagógovia…). Stretnutie môže mať podobu prednášky alebo diskusie. Odporúčané témy: ochrana ľudského života od počatia, uzdravenia po potrate, prevencia pred potratom, škodlivosť hormonálnej antikoncepcie, hodnota ľudského života, ľudská dôstojnosť, výchova k zdržanlivosti, pro-life dobrovoľníctvo. Ak hľadáte vhodného hosťa, obráťte sa na naše spoločenstvo Aliancia za život o.z. (e-mail: detike@detike.eu), alebo na iné organizácie (Fórum života, CBR, Inštitút rodiny,…)

 

Pro-life svätá omša

Ak je Pamätník umiestnený v kostole, je vhodné pri tejto príležitosti použiť nedávno schválený formulár sv. omše „Na poďakovanie za dar ľudského života.“ Je k dispozícii na stiahnutie pomocou tohto odkazu . Sv. omšu možno obohatiť aj tematickým príhovorom kňaza či osobitnými úmyslami prosieb. Vo farnosti možno usporiadať aj viacdňovú pro-life duchovnú obnovu, pri ktorej každý deň slúži sv. omšu iný kňaz objasní špecifickú tému, ktorá sa týka ochrany ľudského života.

 

Pro-life ekumenická bohoslužba

Na územiach, ktoré sú denominačne zmiešané, možno pripraviť pro-life ekumenickú bohoslužbu. Ako príklad na zostavenie ekumenickej bohoslužby uvádzame obrad, ktorý bol použitý pri národnom pochode za život 21.9.2013. Nájdete ho kliknutím na tento odkaz .(odkaz sa otvorí v novom okne).

 

Hudobno-poetické pásmo Áno za život

Ide o projekt, ktorý vznikol pri príležitosti prvého Národného pochodu za život. Toto 35 minútové dielo zožalo veľký úspech. Stoja za ním mladí talentovaní umelci, ktorí sú ochotní prísť aj k vám a odovzdať silné posolstvo o hodnote ľudského života. Viac o ich programe ako aj kontakt získate kliknutím na tento odkaz .

 

Vlastný program

Možno sa podujať aj na zostavenie vlastného, originálneho pásma. Môže pozostávať z rôznych prvkov (piesne, poézia, zamyslenia, dramatizácia, príhovory, svedectvá a iné)

 

Adorácia pred Eucharistiou

Keď kľačíme pred Eucharistiou, klaniame sa skutočnému a celému Kristovi. V Oltárnej Sviatosti je prítomný celý Boh a celý človek, jeho telo a krv, duša i božstvo. Teda nielen jeho utrpenie a smrť, ale aj skrytý život, jeho detstvo, narodenie, ba aj 9 mesiacov jeho života pod srdcom Márie. V Eucharistii si ctíme aj počatého Ježiša – Bohočloveka. V každom embryu je prítomný celý človek, v každom kúsku Eucharistie je prítomný celý Kristus.

Prítomnosť Pamätníka vo vašom kostole je príležitosťou, aby ste pripravili pro-life adoráciu pred Eucharistiou, kedy si osobitným spôsobom uctite tajomstvo Kristovho počatia a budete sa modliť za úctu ku každému počatému životu. Príklady, ako možno usporiadať adoráciu nájdete kliknutím na tento odkaz .

 

Pro-life krížová cesta

Súsošie upriamuje našu pozornosť na dvojakú bolesť: smrť nenarodených detí aj duševné utrpenie žien a ostatných príbuzných. Pri modlitbe krížovej cesty si pripomíname, že ich bolesť je súčasťou nesmierneho mora utrpenia, ktoré vzal na seba nevinný Ježiš. Ježiš trpí s nimi a v nich. Jestvujú viaceré formy krížovej cesty, ktoré uvažujú nad hrozným utrpením potratených detí. Niektoré z nich nájdete kliknutím na tento odkaz .

Ak tvoríte spoločenstvo s vyzretejšími kresťanmi, môžete sa pokúsiť zostaviť vlastnú pro-life krížovú cestu, kedy si každý člen pripraví niektoré zo zastavení.

 

Pro-life tajomstvá ruženca

Ak sa Pamätník nachádza v spoločenstve, ktoré sa zvykne modliť ruženec, možno pred jednotlivými tajomstvami predniesť krátke pro-life zamyslenia. Každé tajomstvo Ježišovho života je popretkávané drámou života a smrti. Príklad, ako možno zostaviť takéto zamyslenie, nájdete kliknutím na tento odkaz .

 

Duchovná adopcia počatého dieťaťa

Každý deň sú na svete počaté tisícky detí. Mnohé z nich sú čoskoro po počatí ohrozené vlastnými rodičmi, ktorí ich z rôznych dôvodov odmietajú a napokon sa rozhodnú odstrániť ich. Duchovná adopcia je modlitba za dieťa, známe Bohu, ktorému hrozí zabitie v lone matky. Trvá 9 mesiacov a pozostáva z raz zloženého prísľubu a z každodennej modlitby. Práve prítomnosť Pamätníka vo vašej komunite je príležitosťou, aby ste prítomným predstavili tento spôsob angažovanosti a ponúkli možnosť zapojiť sa do duchovnej adopcie. Viac informácií o duchovnej adopcii a o tom, ako pripraviť obrad prijatia nových členov nájdete kliknutím na tento odkaz

 

Čítanie pro-life textov

V podobnom štýle, ako sa robí súvislé čítanie Biblie (známe aj pod názvom „Biblia dňom i nocou“ alebo „Nonstop čítanie Biblie“), možno pri Pamätníku konať čítanie pro-life textov. Vhodným textom môže byť čítanie encykliky Jána Pavla II. Evangelium vitae, alebo inštrukcie Donum vitae, prípadne iného dokumentu. Mnohé z nich nájdete kliknutím na tento odkaz .

 

Požehnanie rodín, matiek

Pamätník nepriamo odkazuje aj na tému manželstva, manželskej lásky, manželského sebadarovania, plodiacej úlohy manželov a podobne. V spojení s vhodnou katechézou vytvára pozadie pre obnovu manželských sľubov. Rovnako možno prítomným ponúknuť požehnanie rodín, prípadne tehotných žien a pod.

 

Sviečkový pochod za život – pochod k miestu vykonávania potratov – pochod na cintorín

Pro-life pochod je verejným apelom za úctu k nenarodeným. Môže byť naplánovaný ako pokračovanie programu v kostole, alebo na inom mieste, kde je umiestnený Pamätník. Trasa pochodu môže smerovať k miestu vykonávania potratov alebo na cintorín, resp. môže vytvoriť okruh v centre mesta alebo dediny. Pochod môže mať tichý – pietny charakter, možno ho spojiť s modlitbou. Inou formou je oslavný, radostný pochod spojený so spevmi, ktoré vyjadrujú vďačnosť za dar života. Ak sa pochod koná vo večerných hodinách, možno účastníkom ponúknuť kahance.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *