Hrobové miesto v Košiciach

13 apríla, 2018 | Dušan Škurla

Tags: There is no tags

Comments: Nekomentované

   Hrobové miesto na pochovávanie detí, ktoré zomreli pred narodením, je odpoveďou na meniacu sa situáciu. Množia sa prípady rodičov, ktorí si už uvedomujú dôstojnosť ľudskej osoby od počatia. Poznajú právne predpisy, ktoré umožňujú vyžiadať a pochovať dieťa, ktoré zomrelo skôr, ako sa stihlo narodiť. No zároveň narážajú na mnohoraké prekážky (administratívne, psychické, kultúrne, finančné,…), ktoré celý proces pochovania dieťaťa sťažujú.
   Hrobové miesto je jedna z foriem, ako môžeme rodičom pomôcť, aby svojim mŕtvym deťom prejavili náležitú lásku.

HROBOVÉ MIESTO V KOŠICIACH PRE  DETI, KTORÉ ZOMRELI PRED NARODENÍM

Lokalita
Verejný cintorín v Košiciach, Rastislavova ul. 83

Zriaďovateľ a správca hrobu
Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh

Určenie
* pre spontánne potratené deti
* pre umelo potratené deti (napr. keď otec nesúhlasí s interrupciou a využije svoje právo pochovať dieťa)
* pre obyvateľov všetkých mestských častí Košíc
* pre veriacich všetkých vierovyznaní i pre neveriacich

NAŠE DETI, KTORÉ ZOMRELI PRED NARODENÍM, TREBA POCHOVAŤ

Spontánny a umelý potrat
   Nemálo počatých detí v súčasnosti zomrie spontánnym potratom. Príčiny môžu byť rôzne. Spontánny potrat niekedy prebehne doma (najmä v prvých týždňoch po počatí); no poväčšine žena rieši problém v zdravotníckom zariadení a proces sa zakončí vyčistením maternice.

Popri nich je veľké množstvo mužov a žien, ktorí vydali svoje dieťa na usmrtenie umelým potratom. Po čase to zvyčajne veľmi ľutujú.

Ľudská dôstojnosť od počatia
   Dieťa už od počatia – bez ohľadu na veľkosť a zdravotný stav – má plnú ľudskú dôstojnosť. Jeho mŕtve telíčko si zaslúži úctivé nakladanie. Pochovaním mŕtveho ľudského plodu vydávajú rodičia silné svedectvo o plnej ľudskej dôstojnosti počatých detí. Kresťanskí rodičia nech sa obrátia na svojho duchovného, ktorý im pomôže pri usporiadaní pohrebného obradu.

Dva skutky lásky: MENO a HROB
   Niektoré deti zomreli kvôli nedostatku lásky. Iné zomreli napriek tomu, že boli túžobne očakávané.  Ich smrť je nezvratná,  no napriek tomu im môžeme prejaviť lásku udelením mena a pohrebom. Tak zároveň zmierňujeme našu bolesť zo straty.

Udelením mena potvrdzujeme ľudskú dôstojnosť nášho dieťaťa a prijímame ho za svoje. Ak nepoznáme pohlavie dieťaťa, môžeme mu vybrať meno intuitívne alebo mu dáme dve mená (mužské i ženské).

Pochovaním si dieťa uctíme. Preto je dôležité zachytiť podstatné časti obsahu maternice a pripraviť na pochovanie.

Najčastejšie ťažkosti
   Napriek zákonnej možnosti môže byť pochovanie dieťaťa sťažené. Napr. mnohí rodičia nie sú poučení o dôležitosti pochovania svojho dieťaťa ani o postupe. Iní majú obavy, ako zareaguje okolie, najmä najbližší príbuzní. Hlavne v mestách môže byť pohreb spojený s nemalými finančnými výdavkami.

Čo ak je už neskoro?
   Veľa rodičov nevedelo včas o možnosti a potrebe pochovania svojho nenarodeného dieťaťa a jeho telo už nemajú k dispozícii. Napriek tomu jestvuje riešenie. Môžu vytvoriť symbolický hrob, napr. na cintoríne, v záhrade, alebo formou pamätnej tabuľky.

SLOVENSKÁ LEGISLATÍVA A POCHOVANIE NENARODENÝCH DETÍ

Zákon č.131/2020 Z. z. o pohrebníctve

par. 3, odst. 7 stanovuje, že:

– rodič môže vyžiadať potratené dieťa od zdravotníckeho zariadenia na pochovanie,

– musí tak urobiť písomne a najneskôr štyri dni po zákroku vyčistenia maternice,

– na pochovanie sa majú vydať aj všetky biologické zvyšky, ktoré sa nedajú oddeliť od samotného tela dieťaťa,

– na pochovanie sa nevydáva biologický materiál určený na bioptické vyšetrenie. Ľudský plod sa nevydá na pochovanie len v tom prípade, že sa bezo zvyšku spotrebuje na bioptické vyšetrenie (zvyčajne ide o prípad spontánneho potratu v najrannejšom štádiu)

par. 5, odst. 2/e stanovuje, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný:

– bezodkladne vydať rodičom potratené dieťa na pochovanie ( s výnimkou biologického materiálu určeného na bioptické vyšetrenie);

– vydanie dieťaťa na pochovanie sa realizuje prostredníctvom pohrebnej služby, ktorú poverí rodič.  

par. 17, odst. 4 stanovuje prevádzkovateľovi cintorína povinnosť umožniť pochovanie potrateného dieťaťa a viesť evidenciu o jeho pochovaní.

par. 19, odst. 1 stanovuje, že hrobová jama pre uloženie potrateného dieťaťa má mať minimálne 0,7 m. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.

par. 33, odst. 5 a 6 stanovuje, že ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nevydá potratené dieťa na pochovanie (podľa § 5 ods. 2/e), Regionálny úrad verejného zdravotníctva mu uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur.

AKO POSTUPOVAŤ

   Dni a hodiny, keď sa spontánny potrat blíži alebo práve prebieha, môžu byť pre rodičov veľmi náročné. Takto rozrušení rodičia potrebujú jednak vypovedať, čo sa práve deje a zároveň potrebujú rozvážne a rýchlo konať.
   V prípade potreby využite Linku pomoci 0948 665 899. Vypočujeme Vás a usmerníme, ako máte postupovať  pri vyžiadaní tela dieťaťa na pochovanie a ako riešiť aktuálne ťažkosti. 

NÁSLEDNÉ KROKY

1a. Ak nastal spontánny potrat doma, treba zachytiť a vhodne uschovať (napr. zmrazením) podstatný obsah.

1b. Ak sa spontánny potrat završuje zásahom lekára, treba ho vopred oboznámiť o úmysle pochovania a požiadať ho, aby zachoval všetok podstatný obsah pre následné vydanie. Zároveň treba písomne požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o vydanie plodu. Tlačivo poskytne zdrav. zariadenie, alebo si ho môžete vytlačiť TU. (Žiadosť treba vyplniť v troch exemplároch – pre zdrav. zariadenie, pre pohrebnú službu, pre rodičov)

2. Rodičia kontaktujú farský úrad Košice – Juh (správca hrobového miesta), kde obdržia ďalšie informácie k pohrebu – prevoz prostredníctvom pohrebnej služby, príprava dieťaťa na pochovanie, evidencia pohrebu. Dohodne sa termín a forma pohrebu. 

3. Keďže hrob je určený pre viacero telesných pozostatkov, každá urna je označená identifikačnými údajmi. 

4. Správca hrobového miesta eviduje každý pohreb do osobitne zriadenej knihy. 

POPOTRATOVÝ SYNDRÓM A VNÚTORNÉ UZDRAVENIE

   Smrť nenarodených detí osobitným spôsobom zasahuje rodičov, ktorí úmyselne potratili svoje dieťa. Spôsobuje vnútornú bolesť, tzv. popotratový syndróm. Prejavuje sa hlbokým žiaľom, sebanenávisťou, depresiami, sebapoškodzovaním, nočnými morami atď. Ten­to syndróm okrem matky dieťaťa zasahuje viac alebo menej aj ostatných zainteresovaných – otca die­ťaťa, súrodencov, starých rodičov, lekára…

   Pre všetkých, ktorí potrebujú zažiť uzdravenie po skúsenosti potratu, je určený projekt Ráchelina vinica. Ide o víkendový pobyt, ktorý v sebe účinne spája terapeutickú a duchovnú pomoc. 

   Tento projekt je vhodný aj pre rodičov a príbuzných spontánne potratených detí.

Comments are closed.