Podporujeme krok Poľska v prospech ochrany nenarodených

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

4
december
2020

25. novembra 2020 zástupcovia 32 pro-life organizácií odovzdali veľvyslancovi Poľskej republiky na Slovensku podporný list, ktorým oceňujú rozhodnutie poľského ústavného súdu, že vykonanie umelého potratu na základe zdravotnej indikácie je v rozpore s ich ústavou.

Znenie podporného listu si môžete prečítať nižšie v plnom rozsahu:

J. E.
Krzysztof Strzałka
veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike
ul. Paulínyho 7
Bratislava
81491

Podporujeme rovnoprávnosť handicapovaných ľudí s ľuďmi bez postihnutia

Vaša excelencia Krzysztof Strzałka, veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike,

ako predstavitelia nižšiepodpísaných 32 organizácií by sme Vám chceli poďakovať za to, že krajina, ktorú zastupujete, Poľsko, dlhodobo obhajuje právo človeka na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť.

Sme obzvlášť radi, že Ústavný súd Poľskej republiky dňa 22. októbra 2020 potvrdil, že eugenický potrat, t. j. ukončenie života chorého nenarodeného dieťaťa, je neprijateľný a nie je v súlade s poľskou ústavou. Súd tak ukončuje diskrimináciu a priznáva nenarodeným deťom s postihnutím či chorobou rovnaké práva ako majú ich rovesníci bez postihnutia alebo choroby.

Sme presvedčení, že právna ochrana života ľudí s Downovým syndrómom a inými poruchami a chorobami pred narodením je nesmierne dôležitá pre rešpektovanie ich ľudských práv aj po narodení. Úcta ku každému človeku, zdravému i chorému – ten veľký výdobytok západnej civilizácie – je v súčasnej dobe pandémie obzvlášť dôležitá.

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím 6. októbra 2017 uviedol: „Zákony, ktoré výslovne povoľujú umelé ukončenie tehotenstva z dôvodu poškodenia, porušujú Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (čl. 4, 5, 8). Aj keď sa stav považuje za smrteľný, rozhodnutie sa stále uskutočňuje na základe poškodenia. Často pritom nie je možné povedať, či je poškodenie smrteľné. Prax ukazuje, že vyhodnotenie poškodenia je často nepravdivé. A aj keď nie je nepravdivé, takéto vyhodnotenie zachováva stereotypy o tom, že postihnutie nie je zlučiteľné s dobrým životom.“

Nenarodené dieťa je živou ľudskou bytosťou od momentu počatia. Ako uviedol Európsky súd pre ľudské práva v prípade Vo vs. Francúzsko, nenarodené dieťa patrí do ľudskej rasy”1. Keď tento postoj dovedieme do dôsledkov, nenarodené dieťa treba považovať za nositeľa všetkých ľudských práv, tak ako ostatných členov ľudskej rodiny.

Zatiaľ čo právo na život je najzákladnejšie ľudské právo, v medzinárodnom práve neexistuje právo na potrat. V Európe to pri viacerých príležitostiach potvrdila Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva. Ďalej, čo sa týka úpravy prístupu k potratu, Európsky súd pre ľudské práva zaujal stanovisko, že „právo ženy na rešpektovanie jej súkromného života musí byť vyvážené ostatnými konkurenčnými právami a slobodami, ktoré sú dotknuté, vrátane práv nenarodeného dieťaťa.”2 Tento prístup bol aplikovaný v množstve podobných prípadov.3

Vaša excelencia,

chceli by sme tiež vyjadriť našu podporu Vašej krajine a jej občanom v boji proti vandalizmu a násiliu, ktorými rôzne ľavicové, pro-potratové a feministické skupiny reagovali na zvýšenie ochrany života v Poľsku. Útoky na kostoly, zneuctenia pamätníkov a chrámov či bránenie v svätej omši sú v modernej pluralitnej spoločnosti 21. storočia neprijateľnými prejavmi netolerancie. Je smutné čítať správy niektorých mienkotvorných médií, ktoré zámerným nepresným podávaním správ o udalostiach v Poľsku pripomínajú komunistickú a nacionálno-socialistickú propagandu. Sme proti akémukoľvek nedemokratickému správaniu a zastrašovaniu občanov a politických strán násilím a vandalizmom s cieľom odradiť ich od realizácie legislatívou predpísaného procesu a od obhajoby hodnôt, ktoré považujú za dôležité, ako je to v prípade ochrany ľudského života.

Sme si istí, že blízka budúcnosť potvrdí, že Poliaci a Poľsko sa svojím postojom k hodnotám – napriek všetkým tlakom a hrozbám – stanú ešte svetlejším majákom pre všetky národy a krajiny, ktoré chcú zlepšiť ochranu najzákladnejšieho ľudského práva pre každého človeka – práva na život od počatia po prirodzenú smrť.

S úctou
Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu
Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Martina Bednáriková, Pro-Life Action
Lucia Labašová, 4life
Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.
Milan Michalec, spoločenstvo It’s Possible
Jozef Predáč, Liga pár páru v Slovenskej republike
Matej Ján Marek Buk, Otvorené brány, o.z.
Jozef Liday, Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN
Ľubica Černá, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
Laura Michalíková, Salt & Light
Matúš Hagara, CitizenGO Slovensko
Anton Chromík, Aliancia za rodinu
Stanislav Gunčaga, Asociácia otca mamu deťom
Ľubomíra Semešová Cehuľová, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny
Mária Šimková, Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda
Štefan Kopecký, Katolícka jednota Slovenska
Zuzana Rigdová, PloDar o.z.
Branislav Kožuch, V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Lívia Pápayová, Láska v nás, pomoc matkám v núdzi
Jozef Lojan, Cirkevná spojená škola Snina
Eva Petrovičová a Matej Sabo, Otcovo srdce pre Slovensko
Peter Valiček, Gréckokatolícka charita Prešov
Marcela Dobešová, Fórum života
Helena Jánošíková, Spojená škola Svätej Rodiny, Bratislava
Ján Holubčík SDB, Domka – Združenie saleziánskej mládeže
Katarína Nováková, Inštitút rodiny
Renáta Ocilková, Ženy ženám, o.z.
Juraj Šulik, Centrum univerzitnej pastorácie EU
Martin Komár, Nadácia Slovakia Christiana
Ivana Kovaľová, Aliancia za život, o.z.
Jana Prudká, Misijná škola Karola Wojtylu

1 Vo v. France, Application No. 53924/00, European Court of Human Rights Judgment of 08/07/2004 at § 84.

2 Tysiąc v. Poland, Application No. 5410/03, Judgment, 20 March 2007 at § 106 and Vo v France, at §§ 76- 80 and § 82.

3 Brüggemann and Scheuten v. Germany, Application No. 6959/75, Commission decision 12 July 1977 at §§ 59, 61. See, A, B and C v. Ireland, Application No. 25579/05, Grand Chamber judgment of 16 December 2010 at §§ 222, 227

Comments are closed.