Liek na rany po skúsenosti potratu. 27. 1. 2022 v Košiciach

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

18
január
2022

     Skúsenosť umelého ale aj spontánneho potratu často spôsobuje vážne vnútorné rany. Sú vnútorné aj v tom zmysle, že sa o nich nehovorí. Prevláda mlčanie, alebo priam popieranie, aby sa zbytočne nejatrili rany, na ktoré niet lieku. Kultúra života má len dobré správy: Na rany po skúsenosti potratu je liek! No mnohí o ňom nevedia a tak zostávajú väzňami vlastnej nevedomosti a strachu.
     „Keby si poznala Boží dar…“ – povzdychol si Ježiš, keď sa stretol s vnútorne zranenou ženou zo Samárie (Jn 4, 10) a ponúkol jej vodu, ktorá uhasí smäd raz navždy. Tento Boží dar sme nanovo ohlásili a ponúkli pri sv. omši za život vo štvrtok, 27. januára 2022 o 16:30 v jezuitskom kostole v Košiciach. 

* * * * *

INTRO

Môjmu nenarodenému dieťatku

Dnes som zistila, že ťa už nikdy nestretnem na tejto zemi. Bolo si vzaté priamo pred tvár tvojho Boha, Otca. Dovtedy, kým aj ja dôjdem na toto nádherné miesto, kde vo večnosti prebývaš, nebudem mať možnosť spoznať ťa na tejto zemi. A bude mi to chýbať.

Bude mi chýbať tvoj plač, keď by si sa prvýkrát nadýchlo vzduchu, ktorý dýcham aj ja.

Bude mi chýbať pohladenie tvojich jemných líčok a zahľadenie sa do tvojej tváričky, ten úžas nad tým, ako ťa všemohúci Boh nádherne stvoril.

Bude mi chýbať, že nikdy neoslávim tvoje narodeniny, neuvidím tvoje pokroky, nebudem môcť viesť tvoju malú rúčku k spravodlivosti, nezačujem tvoj smiech. Nikdy sa láskyplne nezahľadíš do mojich očí a nebudem ťa môcť podržať v náručí, keď by si potreboval moju útechu a pozornosť. Bolo by mi potešením viesť ťa cez tvoje zápasy a hrdo by som stála po tvojom boku v dobrom aj v zlom.

Moje nádherné dieťatko, obišlo si tento svet. Z Božej milosti, múdrosti a požehnania, tvoje srdiečko dobilo a ty si sa ocitlo v neopísateľne nádhernej prítomnosti Boha, ktorého ja poznám iba skrze vieru a Jeho slovo.

Ale ty ho už poznáš. Ty s ním kráčaš. Ty sa s ním rozprávaš. Ty žiješ v jeho Svetle.

Nikdy nepocítiš smútok, zúfalstvo, krutosť ani trápenie. Tvoj nebeský Otec ťa tak miloval, že ťa ušetril od skúsenosti tohto tmavého, chladného sveta poznačeného hriechom. Bolo si povýšené na najlepšie miesto bez toho, aby tvoje zmysly zakúsili zlo, nenávisť a bolestivú skúsenosť, ktoré pre tento svet Boh nikdy neurčil.

Moje nádherné dieťa, s istotou sa jedného dňa stretneme. Neviem, kedy nadíde môj čas, ale viem, že keď ten okamih príde, s láskou ťa budem môcť podržať v náruči, pobozkať ťa a oceniť tvoju prítomnosť.

Sľubujem ti, že ten stratený čas si vynahradíme.

Veľmi ťa ľúbime, srdiečko naše. Si pre mňa, tvojho otca a päť súrodencov darom. Budeme tu na teba stále pamätať a budeš nám veľmi chýbať.

Privítali sme ťa s veľkou radosťou, vďačnosťou, nadšením a očakávaním, keď sme zistili, že si bolo stvorené. Tak veľmi sme dúfali, že sa staneš súčasťou našej rodiny.

Ale, tak to malo byť, že sme ti povedali zbohom. Nie navždy, ale na chvíľku, pár rokov, ktoré z nebeského pohľadu trvajú len chvíľku. Pre nás to však bude veľmi dlhý čas, žiť bez teba v našom svete. Zostaneš navždy v našich srdciach a neoddeliteľnou súčasťou našej rodiny.

Prebývaš vo večnom pokoji s Bohom, ktorý ťa stvoril a miluje ťa láskou odvekou. Pokoj je to, čo si ty, moje drahé dieťa, mohlo od samého začiatku zakúsiť.

Áno, je ťažké pre tvoju mamu zniesť všetok ten smútok z tvojho odchodu, ale viem a verím v Božiu nekonečnú lásku, ktorá nás povzbudzuje a ktorú ty teraz poznáš lepšie, ako ktokoľvek z nás na zemi. Jeho cesty sú spravodlivé, správne a dobré a aj keď niekedy presahujú naše chápanie, my vieme, že nikdy nerobí chyby. Pretože On je Svätý a my dôverujeme jeho všemohúcnosti nad všetkým, čo nám prinesie do cesty.

Naše milované dieťa, odpočívaj v Jeho pokoji až dokým sa nestretneme. Navždy ťa budem milovať a vždy budeš mať špeciálne miesto v mojom srdci.

Nateraz sa s tebou lúčim, môj dar.

Tvoja mama

 

SV. OMŠA

Formulár: Za zmierenie

Eucharistická modlitba: Za zmierenie I.

Čítanie: zo štvrtka 3.týždňa, 2. cyklus: 2 Sam 7, 18-19. 24-29

Evanjelium O Samaritánke: Jn 4, 5-26

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi.  Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia.  Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“  Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.  Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: “Daj sa mi napiť,” ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu?  Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“  Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný.  Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“  Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“  Povedal jej: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“  Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: “Nemám muža,”  lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“  Žena mu vravela: „Pane, vidím, že si prorok.  Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“  Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme.  Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov.  Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov.  Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“  Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“  Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ 

PROSBY:

Bratia a sestry, Pán Ježiš nám ponúka živú vodu nového života. Pokorne mu prednesme svoje prosby.

(1) Pane, nech sa ohlasovanie a služba Cirkvi stane svetlom pre ľudí bez nádeje.

(2) Pane, požehnaj všetkých, ktorým je zverená verejná autorita. Nech sa podriadia tvojmu večnému zákonu, ktorý žiada chrániť posvätnosť každého ľudského zákona.

(3) Pane, zhliadni na žiaľ rodičov, ktorým zomrelo dieťa skôr ako by sa stihlo narodiť.  Nech nádej na opätovné stretnutie je pre nich každodennou útechou.

(4) Pane, daruj slzy pokánia tým, ktorí sa aktívne podieľali na vykonaní umelého potratu.

(5) Pane, nech lekári a zdravotnícki pracovníci vo svojej službe pamätajú na to, že každý ľudský život je hodný ochrany.

(6) Pane, obnovuj náš život, nech sme cestou, a nie prekážkou pre ľudí, ktorí túžia po tebe.

Láskavý Ježišu, Ty sa dávaš poznať tým, ktorí majú pokorné srdcia, vyslyš naše prosby a daj, nech stále žijeme vo vedomí tvojej milosrdnej a odpúšťajúcej lásky. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

 

MODLITBA ZA UZDRAVENIE 

(po záverečnom požehnaní)

Volajme: Príď Duchu Svätý.

Nahraď vnútorné napätie svojich služobníkov svojim uvoľnením, R.

Nahraď ich vnútorný nepokoj posvätným pokojom, R.

Nahraď ich vnútornú úzkosť tichou dôverou, R.

Nahraď ich vnútorný strach silnou vierou, R.

Nahraď trpkosť ich duše ľúbeznosťou milosti, R.

Nahraď ich vnútornú temnotu príjemným svetlom, R.

Nahraď ich vnútorný chlad láskavým teplom, R.

Nahraď noc v ich vnútri svojim dňom, R.

 

Vyrovnaj ich deformácie, naplň prázdnotu ich duše,

otup ostrosť ich pýchy, nabrús ostrie ich poníženosti,

rozdúchaj oheň ich lásky, zahas oheň ich žiadostivosti,

nech sa vidia tak, ako ich vidíš ty,

aby mohli ako si im to prisľúbil, uvidieť teba

a uzdraviť sa podľa tvojho slova. Amen.

 

Všemohúci Bože, naplň svojich služobníkov liečivou silou svojho ducha,

nech teplo tvojej uzdravujúcej lásky preniká ich telom.

Naprav, čo je poškodené.

Otče, navráť ich k plnému zdraviu mysle i tela,

aby ti mohli slúžiť po celý zvyšok svojho života.

 

K tebe, náš Stvoriteľ, sa obraciame s prosbou o pomoc.

Nehľaď na našu nedokonalosť, viny a slabosti, ktorých sa zriekame.

Ochráň svojich služobníkov, Pane, pred ľudským hnevom,

nenávisťou, závisťou, žiarlivosťou a zloprajnosťou.

Buď im ochrancom pred zlobou z temnôt,

zmy z nich nečistou tohto sveta,

aby v každej dennej i nočnej hodine mohli naveky bývať v tvojej blízkosti.

 

Pane, tvoji služobníci sú dielom tvojich rúk,

tvoja moc a istota sú v ich srdci a tvoja liečivá sila je v ich duši a tele.

Mocou tvojej vôle nech sa obnoví ich zdravie.

Vedia, že sú závislí na tebe. Naučilo ich to ich utrpenie.

Posilňuj ich Pane a ochraňuj ich svojou láskou.

Lieč ich a budú vyliečení, ochraňuj ich a budú zachránení. Amen. 

* * * * *

Cesta uzdravenia je dostatočne široká a otvorená pre každého muža a ženu. Nebojte sa vykročiť k poznaniu a prijatiu Božieho daru.
     „Keby si poznala Boží dar…“Mnohí tento dar neprijmú len preto, že o ňom nevedia. Mnohí budú vďační, ak sa dozvedia. Mnohí vnútorne zranení už nevládzu znášať svoju bolesť. Povedzme nášmu zranenému okoliu, že Ježiš má liek a ponúka ho ako dar.

Comments are closed.