Rozhovor s PharmDr. Jozefom Laurincom, PhD.

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy, Svedectvá

16
október
2021

V týchto dňoch začíname s distribúciou dlho očakávaného druhého vydania publikácie Hormonálna antikoncepcia. Viete, že…? Pri tejto príležitosti sme požiadali o krátky rozhovor PharmDr. Jozefa Laurinca, PhD., ktorý odborne zastrešoval jej prípravu.

PharmDr. Jozef Laurinec, PhD. je ženatý, má  štyri 4 deti, žije a pracuje v Trstenej. V roku 1985 ukončil štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, odbor klinická farmácia. V rokoch 2007 – 2012 absolvoval doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity, kde obhájil dizertačnú prácu na tému „Etické problémy používania hormonálnej antikoncepcie.“Od roku 1993 prevádzkuje lekáreň Karmel v Trstenej. Vo voľnom čase relaxuje pri futbale, rybolove a turistike. V roku 2014 bol jeho článok „The Ethical Problems of the Use of Hormonal Contraception“ uverejnený v americkom bio-etickom časopise The National Catholic Bioethics Quarterly. Je spoluautorom publikácie „Medicínska etika“ (Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2016), kapitola „Etické aspekty používania hormonálnej antikoncepcie“.

Často zaznieva upozornenie, že farmaceut nie je, resp. nemá byť predavač  liekov. Kto je teda lekárnik?

Lekárnik je predovšetkým odborník na terapeutické použitie liekov a liečivých rastlín. V tejto oblasti má najkomplexnejšie vzdelanie, a táto jeho odbornosť by mala byť evidentná. Žiaľ, čoraz viac sa v súvislosti s lekárňami spomína pojem ekonomická prosperita či zisk. Ak sa pacient stáva predmetom zisku, zmysel farmaceutického/zdravotníckeho povolania sa stráca. Lekárnik by mal zostať voči ekonomickému tlaku odolný, na prvom mieste musí byť pacient a jeho zdravie. Ak si tento postoj zachová, nebude považovaný za predavača, ale odborníka, ktorého si budú ľudia vážiť.  

Čo je na povolaní lekárnika najkrajšie a čo najťažšie? 

Najkrajšie je to, že  môže liečiť širokú škálu zdravotných problémov ľudí, a tým zlepšiť kvalitu ich života a vzťahov. Zvlášť ma teší, keď pacienti vyhľadávajú konkrétneho lekárnika a vytvorí sa medzi nimi určité puto, čo si však vyžaduje od lekárnika vysokú odbornú a ľudskú úroveň. A to najťažšie? Z môjho pohľadu je to najmä zabezpečiť si slobodný výkon povolania. Odborná práca lekárnika by nemala byť ovplyvnená ekonomickými záujmami lekárne a jeho odbornosť by mu mala zaručiť odmietnutie výdaja/predaja prípravkov, ktoré poškodzujú, či dokonca ohrozujú život a zdravie človeka. Vzdorovať kultúre smrti v jej rôznych podobách bude čoraz ťažšie.   

Ako sa u Vás rodilo farmaceutické „remeslo“? Bola to náhoda, nevyhnutnosť, či vnútorný hlas alebo….?

Od malička som veril v liečivú silu prírody.  Môj otec sa aktívne venoval liečivým rastlinám. Mal o nich veľa kníh, ktoré som najprv pozeral a potom čítal. Farmáciu som teda najprv vnímal ako liečenie ľudí pomocou liečivých rastlín, neskôr som samozrejme spoznal, že je tu potrebná aj chémia, ale tá ma tiež nadchla, pretože je logická a ma svoje čaro. Koniec koncov aj mnohé účinné syntetické lieky, či už proti rakovine alebo baktériám, vírusom a pod., majú svoj prototyp v prírode a sú len výsledkom chemických modifikácií. 

Od roku 1993 prevádzkujete v Trstenej vlastnú lekáreň. Pomenovali ste ju KARMEL. Iste to nie je náhodný názov. Čo sa za ním skrýva?

Názov lekárne je odvodený z hebrejského výrazu „kerem el“, čo znamená „Božia záhrada“ alebo „Božia vinica.“ Pohorie Karmel v Izraeli je mimoriadne krásne a  úrodné a jeho krása je  oslavovaná už v Šalamúnovej Veľpiesni  a u proroka Izaiáša v Starom zákone. Chcel som, aby sa pacienti u nás cítili čím najlepšie, Karmel − Božia záhrada  je jednak veľká výzva a jednak veľká zodpovednosť.

Vaša lekáreň sa radí k tým, ktoré odmietajú zaradiť do sortimentu hormonálnu antikoncepciu. Prečo?

Zmyslom nášho povolania je liečiť človeka a nie poškodzovať jeho zdravie. Zásada −  primum non nocere (predovšetkým neškodiť) by sa mala vždy dodržiavať. Je známe, že hormonálna antikoncepcie je na zozname dokázaných karcinogénov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny. Poškodzuje fyzické aj psychické zdravie dospelých žien aj dospievajúcich dievčat a priamo (ak žena nevedomky užíva antikoncepciu počas tehotenstva) alebo nepriamo (antikoncepčné hormóny zo životného prostredia) aj zdravie vyvíjajúcich sa plodov.  Hormonálnu antikoncepciu používajú iba ženy, čo len potvrdzuje celkovú tendenciou presúvať  takmer všetky problémy súvisiace so sexualitou a reprodukciou na ženy. Ženám sa podsúva „právo na antikoncepciu“ alebo „právo na potrat,“ avšak tieto „práva“ majú negatívny vplyv na fyzické a psychické zdravie žien, následne na zdravie potomkov a v konečnom dôsledku na spoločnosť ako celok.

Zdá sa, že časť majiteľov lekárni si to uvedomuje podobne, no boja sa ušlého zisku, ktorý by mohol ohroziť samotnú existenciu ich prevádzky. Ako by ste ich povzbudili?

Ak sa majiteľ lekárne bojí, že v dôsledku vyradenia hormonálnej antikoncepcie príde o zisk alebo to ohrozí existenciu jeho lekárne, môže iniciovať nové, originálne aktivity vo svojej lekárni − lekárne majú skutočne veľa možností −, alebo môže skvalitniť doterajšiu činnosť lekárne. Potrebná je však dôvera v Boha, a to nie je jednorazové rozhodnutie, dôveru je potrebné obnovovať si každý deň. Kolaborovať so zlom, a to až na takej úrovni, že ide o porušenie piateho Božieho prikázania „Nezabiješ“, nie je správne. Lekárnik by sa mal vnútorne stotožniť s faktom, že za vernosť Bohu a jeho príkazom môže niesť dôsledky, a to nielen ekonomické. Raz príde doba – hovorí o nej biblická Apokalypsa − keď ten, kto nebude označený znakom šelmy na čele alebo na ruke, nebude môcť ani nakupovať a ani predávať. Postoj k antikoncepcii je len taký ľahký tréning k tomu, čo nás môže ešte v živote stretnúť v súvislosti s vernosťou Bohu. Povzbudením pre nás by mali byť prví kresťania, ktorí dokázali kvôli vernosti Bohu obetovať život.

Ste autorom publikácie Hormonálna antikoncepcia. Viete, že…?, ktorá teraz vychádza v druhom, rozšírenom vydaní. K danej problematike ste preskúmali stovky štúdií. Čím to je, že fenomén hormonálnej antikoncepcie považujete za zvlášť výnimočný a venujete mu svoju mimoriadnu pozornosť?

Keď prídu do lekárne mladé ženy v rozkvete plodnosti a krásy s receptom na hormonálnu antikoncepciu, príde mi ich úprimne ľúto. Myslím si, že keby mali dostatočné informácie o tom, aké vážne dôsledky má „odstavenie“ ich prirodzeného menštruačného cyklu a nahradenie prirodzených pohlavných hormónov syntetickými hormónmi, používanie hormonálnej antikoncepcie by odmietli. Je preto potrebné poskytnúť ženám aj iné informácie ako tie, ktoré im poskytujú rôzne média. Sú zamlčované alebo retušované negatívne účinky hormonálnej antikoncepcie na psychiku žien (depresie, samovraždy), na štruktúry ich mozgu, veľkosť a funkciu vaječníkov, plodnosť, sexualitu, zdravie potomkov, imunitné mechanizmy a pod. Hormonálna antikoncepcia má negatívny vplyv nielen na fyzické a psychické zdravie žien, ale aj na ich vzťahy (manželstvo, rodičovstvo), potomkov (vrodené chyby), životné prostredie, a tým na spoločnosť ako celok. Hormonálna antikoncepcia je popri potratoch jeden z hlavných nástrojov boja proti ľudskej reprodukcii, proti odovzdávaniu života.

Ako ste spomenuli, stáva sa, že do lekárne zavítajú aj ženy, ktoré hľadajú hormonálnu antikoncepciu. Iste takým ženám vysvetľujete, prečo ju nedržíte a považujete ju za škodlivú. Ako tieto ženy prijímajú vašu argumentáciu?

Problematika hormonálnej antikoncepcie je citlivá téma, ktorá sa v bežných podmienkach lekárne (pri expedičnom okienku) nedá diskrétne riešiť a väčšina žien sa preto tejto diskusii vyhýba. Ak sa z reakcie ženy predsa len dá vydedukovať, že má záujem o túto tému, potom je najlepšie, keď diskusia prebieha osobne v konzultačnej miestnosti pre pacientov. Ukazuje sa, že väčšina žien príjme naše výhrady voči jej vydávaniu a používaniu. Ale samozrejme, dôležité sú skúsenosti, vedomosti a sila dôkazov, ktorými lekárnik disponuje. Taktiež je dôležité, či sa žena stretla už aj s inými informáciami o hormonálnej antikoncepcii ako s tými, ktoré jej hlavne prostredníctvom masmédií poskytujú stúpenci/propagátori antikoncepcie. V tomto smere budem rád, keď aj najnovšie vydanie publikácie Hormonálna antikoncepcia. Viete, že…? pomôže ženám, kolegom, ale aj lekárom, učiteľom a ďalším profesiám spoznať vážne riziká používania hormonálnej antikoncepcie a uľahčí im správne sa rozhodnúť alebo poradiť.

Comments are closed.